מענק מחקר – קרן שלם

קול קורא ונהלים

להגשת הצעות למחקרים בתחום המוגבלות השכלית וההתפתחותית (מש"ה) באוכלוסיית הילדים ובני הנוער בישראל

הועדה למחקר של קרן שלם ושל החברה ישראלית לפדיאטריה קלינית (חיפ”ק) מודיעות בזאת על האפשרות הניתנת לחברי חיפ"ק, להגיש הצעות מחקר בתחום המוגבלות השכלית התפתחותית  המקדמות את הידע, הטיפול ואיכות החיים של אוכלוסיית הילדים ובני הנוער  עם מוגבלות שכלית התפתחותית והסובבים אותם בישראל

המטרות:

מטרת הקול הקורא לאפשר הגשה של הצעות מחקר שיש בהן חידוש, יצירתיות, מצוינות ותרומה מדעית ויישומית לתחומים השונים הקשורים לנושא המוגבלות השכלית התפתחותית בקרב ילדים ובני נוער.

עדיפות תינתן להצעות מחקר שיעמדו בקריטריונים הבאים : 

 • תפיסות מקצועיות ועדכניות
 • חדשנות
 • חיבור בין התאוריה לשדה
 • עדיפות למחקרים המציעים מודל לתוכנית התערבות ו/או פיילוט ליישומן.

שיפוט ההצעות:

הצעות המחקר שהתקבלו וענו על התנאים יעלו לדיון בוועדה משותפת לשני הארגונים. הועדה משאירה לעצמה את הזכות לקבל ייעוץ אקדמי מקצועי בנושא האיכות, החדשנות, התרומה להעשרת הידע בנושא, התארגנות והיתכנות לביצוע המחקר. חוקר המעביר לקרן את הצעת המחקר שלו מודע לכך כי יתכן והיא תועבר לשיפוט חיצוני בכל שלב, השופטים נדרשים לשמור על חיסיון ההצעות.

גובה המענק:

גובה המענק הינו עד 10,000 ₪ .

המענק ינתן לרשות המחקר במוסד הרפואי בו פועל החוקר ודרכה הוא יממש את התקציב לביצועו.

דגשים נוספים

- המענק מיועד למחקרים שאינם פולשניים.

- המענק מותנה באישור וועדת מחקר משותפת לחיפ"ק וקרן שלם.

- המענק מותנה באישור המשרד הממשלתי הרלבנטי.

פרסום:

על כל החוקרים שקיבלו מימון מלא או חלקי מקרן שלם חלה חובת פרסום על תמיכת הקרן במחקריהם ובכל צורה של תפוצת המחקר.

הצגת תוצאות המחקר :

כל חוקר יתבקש על ידי הקרן להציג  את תוצאות המחקר וההשלכות היישומיות לאוכלוסיה הרלוונטית לנושא, לפחות פעם אחת,  על פי שיקול הדעת של הקרן וע"פ לוח הזמנים שיקבע במשותף עם החוקר

מועד ההגשה:

את הבקשות ניתן להגיש עד לתאריך 15/12/2020, יום שלישי, כט' בכסלו, ה'תשפ"א.

רק הצעות שתעמודנה בקריטריונים המפורטים בהמשך תועלנה לדיון בוועדה.

הגשת דוח מסכם:

מצ"ב הוראות הגשת דו"ח מסכם באתר האינטרנט של הקרן, על החוקר לדעת מה נדרש ממנו להגיש לקרן על מנת לקבל את המענק.

שרון גנות ד"ר אריאל טננבאום
מנהלת ידע ושותפויותמזכיר מדעי
קרן שלםחיפ"ק
sganot@kshalem.org.ilTENE@hadassah.org.il

 

נוהל הגשת בקשה למענק מחקר

בקשה להשתתפות במימון מחקר תוגש בהתאם לפורמט המפורט לעיל.

כל הקבצים המתבקשים בהנחיות ישלחו בפורמט דיגיטלי בשפה העברית.

את ההצעות יש לשלוח למייל  - efrat@kshalem.org.il

את הבקשות ניתן להגיש עד לתאריך 15/12/2020, יום שלישי, כט' בכסלו, ה'תשפ"א.

תשובות ינתנו לא יאוחר מתאריך 23/12/2020 , יום רביעי, ח' בטבת, ה'תשפ"א.

 • הוועדה שומרת לעצמה את הזכות לדחות את מועד ההודעות.

ההכרזה על זוכה המענק תיערך במסגרת כנס חיפ"ק השנתי שיערך ב- 3.2.21, יום רביעי, כא' בשבט, תשפ"א. פרטים ימסרו בהמשך על ידי חיפ"ק.

מבנה הצעה המלאה:

הצעת המחקר המלאה תהיה בשפה העברית ובהיקף של לא יותר מ-8 עמודים ברווח של שורה וחצי. על כל הדפים בהצעה להיות ממוספרים.

שימו לב – אין לעבור את היקף העמודים המצויין, הצעה שתחרוג מהיקף זה תוחזר לחוקר.

ההצעה תכלול את הסעיפים הבאים:

 1. עמוד שער:

בכל עותק יכלול עמוד השער את הפרטים הבאים:

 1. שם המחקר 
 2. ציון כי המענק מיועד עבור חוקרי חיפ"ק.
 3. החוקרים הראשיים – שם מלא, מקום עבודה ותפקיד, כתובת, מספר טלפון בבית בעבודה, כתובות דואר אלקטרוני.
 4. הגוף במסגרתו מוגשת ההצעה.

2 . תמצית:

 • תמצית של כ-200 מילים שתציין את מטרות המחקר, חשיבותו לנושא המוגבלות השכלית התפתחותית ושיטת ביצוע המחקר.

3 . מבוא:

 • סקירת ספרות רלוונטית, המציגה לכל היותר 10 פריטי מקורות עדכניים מהשנים האחרונות.

4 . רציונל ומטרות:

 • רציונל המחקר.
 • פירוט מטרות המחקר, שאלותיו ו/או השערותיו.
 • פירוט חשיבותן של מטרות המחקר לנושא המוגבלות השכלית התפתחותית ולקידום גוף הידע התיאורטי בנושא.

5 . שיטות המחקר:

 • אוכלוסיית המטרה.
 • מערך המחקר ומהלכו. אם המחקר מתוכנן ליותר משנה אחת  יש לפרט את תוכניות המחקר לכל שנה בנפרד.
 • שיטת הדגימה.
 • המקורות לנתונים והשיטות לאיסופם.
 • עיבודים סטטיסטיים מתוכננים, אופן עיבוד הנתונים הגולמיים, לרבות עיבודים סטטיסטיים.
 • כלי המחקר
 1. ההשלכות ופוטנציאל יישומי
 • מהן ההשלכות היישומיות של ממצאי המחקר לנושא המוגבלות השכלית התפתחותית.
 • מיהי האוכלוסייה (גופים, משתקמים, אנשי מקצוע, מטפלים, מדריכים וכו') בארץ אשר יצאו נשכרים מהדרכה בנושא המחקר.
  לדוגמא – מיהם אנשי המקצוע בתחום אותם היית רוצה לזמן להצגת תוצאות המחקר?
 1. אופן הכתיבה :

א. החוקרים מתבקשים להגיש את הצעות המחקר כתובות על פי כללי הכתיבה

האקדמית המקובלים.

ניתן להיעזר בהנחיות בקישור : http://www.kshalem.org.il/pages/item/616

8 . משאבים דרושים:

יש לצרף :

א. תקציב הכולל הדרוש להשלמת המחקר המפורט לסעיפים ומחולק לשנים קלנדריות.
במקרה של תמיכות נוספות יש להציג תקציב הכולל תמיכות אלו.

את פורמט התקציב אותו יש לצרף בגוף המחקר ניתן להוריד מהקישור הבא.

  *** הפורמט הינו באקסל לנוחיות החישובים והסכימה. יש להעתיק את הטבלה לגוף  ההצעה תחת    

        סעיף 9 -  המשאבים הדרושים.

        ניתן לשלוח את קובץ האקסל של התקציב בנוסף.

   ***הקרן אינה מממנת ציוד שאינו מתכלה ושכר חוקרים ראשיים, נסיעות לחו"ל וכיוב'.

ב. לו"ז מפורט לביצוע המחקר.

9 . מסמכים נוספים:

אנא קראו בעיון את סעיף זה והקפידו לשלוח את האישורים הנדרשים.

 • קורות חיים ורשימת פרסומים עיקריים של החוקרים.
 • אישור וועדת האתיקה/ביו-אתיקה  מהמוסד האקדמי/המוסד הרפואי.
 • אישור וועדת הלסינקי
 • אישור על סיום הכשרה אתית מאחד הגופים המוכרים (GCP, CITI, (NIH

נשמח לסייע בכל שאלה,

בברכת הצלחה,

שרון גנותד"ר אריאל טננבאום
מנהלת ידע ושותפויותמזכיר מדעי
קרן שלםחיפ"ק
sganot@kshalem.org.ilTENE@hadassah.org.il