רישום


הרשמה מאוחרת
למשלמים בין התאריכים
27.1.2021– 03.02.2021 וביום הכינוס
הרשמה מוקדמת
למשלמים עד לתאריך
27 בינואר 2021
 
50 ₪ללא תשלום
במסגרת החברות בחיפ"ק
חבר חיפ"ק ששילם מיסים לשנת 2020- 2021
50 ₪ללא תשלום
במסגרת החברות בחיפ"ק
חבר כבוד
200 ₪150 ₪אינו חבר חיפ"ק
50 ₪ללא תשלום
במסגרת החברות בחיפ"ק
מתמחה חבר חיפ"ק
150 ₪100 ש"חמתמחה שאינו חבר חיפ"ק
150 ₪100 ש"חאח/אחות
ללא תשלוםללא תשלוםסטודנט
(יש להציג אישור לימודים במעמד ההרשמה)