קול קורא להגשת מענקי מחקר מטעם חיפ"ק

 

חברי חיפ"ק הנכבדים ,

במטרה להמשיך ולתמוך ולקדם את המחקר הקליני ברפואת ילדים החליט ועד חיפ"ק לחלק גם השנה מענקי מחקר: כל אחד בנושאים שונים ברפואת הילדים (ללא הגבלת נושא) בדגש על מחקרים רב מרכזיים. הסכום יחולק במידה שווה בין המרכזים המשתתפים.

בקשות למענקי מחקר זכאים להגיש חברי חיפ"ק,  אשר הינם רופאים בעלי תואר מומחה ברפואת ילדים או מתמחה ברפואת ילדים, ואשר הינם חברי חיפ"ק בשנתיים האחרונות, שנים 2019 ו- 2020 בלבד.

את הבקשות המלאות, כתובות בעברית או באנגלית, לא יאוחר מהתאריך 18.12.19 (התאריך הקובע).

הצעת המחקר

כל הצעה, בעברית או באנגלית, יש לכתוב בגופן Times New Roman בגודל 12, ברווח של 1.5 שורות ובשוליים של 2 ס"מ מכל צד.

  1. תקציר הצעת המחקר: בעברית או באנגלית, בדף נפרד ועד עמוד אחד לכל תקציר.

גוף העבודה ייכתב בעברית או באנגלית ויכלול את הפרקים הבאים:

  1. השערת המחקר, מטרותיו וחשיבות התוצאות: עמוד אחד לכל היותר.
  2. תכנית המחקר: אורכו של פרק זה לא יעלה על 3 עמודים בהצעת מחקר (לא כולל רשימת ספרות). תכנית המחקר תכלול (עפ"י סדר זה):

            א.         רקע מדעי

ב.         תכנית מפורטת של הניסויים הכוללת:

  • מערך המחקר
  • שיטות העבודה לביצוע המחקר (כולל פרטים על גודל המדגם והצדקתו)
  • חלוקת התפקידים והאחריות בין השותפים למחקר
  • הערכת זמן לביצוע כל שלב

ג.          רשימת ספרות – עד ל 20 מובאות.

  1. האמצעים העומדים לרשות החוקר: עמוד אחד לכל היותר. הפרק יכלול תיאור הציוד, הצוות, שיתוף פעולה עם חוקרים אחרים.
  2. תקציב המחקר: עמוד אחד לכל היותר. התקציב יכול לכלול: משכורת להעסקת עובד (במשרה חלקית בדרך כלל), תקציב לחומרים וציוד מתכלה, חיות מעבדה, איסוף ועיבוד נתונים, הוצאות דיווח, תקורה (בגובה 10% מסה"כ התקציב לכל היותר). יש לצרף הסבר על סעיפי התקציב.

אין לכלול בתקציב הוצאות עבור רכישת ציוד קבוע, נסיעות לחו"ל ותשלומים למשכורת (מלאה או תוספת) לחוקרים השותפים להצעת המחקר.

  1. קורות חיים ורשימת פרסומים: תיאור קצר של קורות החיים המקצועיים של כל אחד מהחוקרים. כמו כן יש לצרף רשימה של עד 10 פרסומים אחרונים או כאלה הקשורים לנושא המחקר. אין לכלול תקצירים ופוסטרים.

 

מתן מענק המחקר מותנה בהצגת אישורי ביו-אתיקה.

אישורי ביו-אתיקה: אישור ועדת הלסינקי נדרש בכל מחקר בו נחקר אדם (בריא או חולה) או תאים או רקמות מאדם. כל ניסוי הכרוך בשימוש בבעלי חיים או בתאים ורקמות הנלקחים מבעלי חיים מחייב המצאת אישור הועדה לניסויים בבעלי חיים.

סיוע ומענה על שאלות ניתן לקבל אצל מזכירות הכינוס בטל' 03-5767716.

הצעה שתוגש לאחר המועד הקובע לא תתקבל לדיון.

הצעה שלא תוגש על פי הכללים שצוינו לעיל או שלא תכלול את כל הפרטים הנדרשים, עלולה להיות מוחזרת ללא טיפול.

המענקים יחולקו בכינוס חיפ"ק שייערך בתאריך 5.2.2020.